Selecteer een pagina

WOORDEN DIE VERKOPEN BY JOSIEN FRINKING

DISCLAIMER

DISCLAIMER 


Algemeen
 

Er wordt uiterste zorg besteed bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij/zijmaakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. 

 

Intellectuele eigendom 

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.Alle eigendomsrechten berusten bij Woorden die Verkopenof de licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder voorafschriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht. 

 

Gelinkte internetwebsites 

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Woorden die Verkopen wordt onderzocht of geanalyseerd. Woorden die Verkopen draagt  geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige Internetwebsitesdie gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. 

Het verkrijgen vantoegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte Internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Woorden die Verkopen aanvaard dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Woorden die Verkopen behoud het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen. 

 

Geen aansprakelijkheid 

Woorden die Verkopen spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Woorden die Verkopen kan evenmin, hoewel Woorden die Verkopen ernaarzal streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.Nadrukkelijk wijst Woorden die Verkopen de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Woorden die Verkopen wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade. 

 

WOORDEN DIE VERKOPEN

OUDE PARKLAAN 111

1901 ZZ CASTRICUM

 

© 2020 woordendieverkopen.nl

BELANGRIJKE SHIZZLE

Algemene voorwaarden

Privacy Statement

Disclaimer